fejléc

Múltunk Jövőképünk
A GYÜLEKEZET JÖVŐKÉPE
EGYSÉG A VÁLTOZATOSSÁGBAN
„És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: a szentek tökéletesbbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére.” /Ef. 4,11-12/
      1. EGYSÉG
            - életünk legfőbb zsinórmértéke a BIBLIA
            - szentségben és tisztaságban akarunk hívő életet élni
            - lelkeket szeretnénk megnyerni Krisztusnak
            - munkálni akarjuk gyülekezetünk fejlődését, növekedését, ébredését
      2. VÁLTOZATOSSÁG
            - más az alaptermészetünk
            - különbözőek a családi és anyagi körülményeink
            - más a Krisztusban való szabadságunk értelmezése
              „Mindent szabad nékem, de nem minden használ!” /1Kor 6,12/
            - különböző lelki ajándékaink vannak
            - különböző szolgálatokat kaptunk az Úrtól
A GYÜLEKEZET KETTŐS KÜLDETÉSTUDATA
    KIHÍVOTTAK KÖZÖSSÉGEKÉNT ISTENÜNK TISZTELETE
Isten minden újjászületett (Szentlélek-keresztségben részesült) gyermekét, köztük minket is arra hívott ki a világból, hogy attól elszakadva szent és igaz élettel tudjunk szolgálni Neki. A Szentlélek által tudjuk Istent és Megváltónkat, az Úr Jézust méltóképpen imádni és magasztalni.
    KIKÜLDÖTTEK KÖZÖSSÉGEKÉNT TANÚSÁGTÉTEL KRISZTUS VÁLTSÁGMŰVÉRŐL, ÉS BENNÜNK VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL
A bátor bizonyságtételhez, a különleges szolgálatokhoz, nehéz próbák elhordozásához megvalljuk, hogy szükségünk van Szentlélekkel való betöltekezésre. Kérjük és kívánjuk Istenünk kiáradó kegyelmét, vezetését, vigasztalását, pártfogását, mi pedig engedelmességgel és hálával tanúskodunk!
ISTENTISZTELETEK FELADATA
TEGYÜNK ÉRTE MINDNYÁJAN, HOGY AZ ISTENTISZTELET NE LEGYEN FELSZÍNES, MONOTON ÉS UNALMAS, MERT EZEK MEGÖLIK A LÉLEK MUNKÁJÁT!
1. MINDIG AZ IGE, ÉS ISTEN IMÁDATA ÁLLJON AZ ISTENTISZTELET KÖZÉPPONTJÁBAN!
2. JÉZUS KRISZTUS TERMÉSZETFELETTI JELENLÉTE LEGYEN MEGTAPASZTALHATÓ!
3. MINŐSÉGIBB HÍVŐ ÉLETRE MOTIVÁLJA A JELENLÉVŐKET
4. NÖVEKEDÉST EREDMÉNYEZZEN
      - az Isten ismeretében
      - a Biblia ismeretében
      - a szentségben
      - a hitben
5. HINNÜNK KELL AZ IGEHIRDETÉS ISTENTŐL RENDELT MEGTARTÓ EREJÉBEN!
      „… tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.” /1Kor 1,21b/
6. ERŐSÍTENIE KELL A HÍVŐK KÖZÖSSÉGÉT
      - úrvacsora
      - ima – közös éneklés
      - bűnvallás
      - intés (Istentől nyert méltósággal és szent testvéri felelősséggel),
      - buzdítás (bizonyságtételre),
      - vigasztalás
EVANGELIZÁCIÓ
      1. Elsősorban személyes kapcsolatépítésen, bizonyságtételen keresztül
      2. Hívogatás evangélizációs alkalmakra
      3. Gyermekalkalmakon keresztül a szülők megnyerése
      4. A ránk bízott személyek felelősségteljes lelkigondozása
AMIT GYÜLEKEZETÜNKBEN FONTOSNAK TARTUNK TOVÁBBRA IS KIEMELTEN TÁMOGATNI:
      ZENEI SZOLGÁLÓ CSOPORTJAINK
            - énekkar, zenekar
      GYERMEKMUNKA
            - három korosztálynak külön csoportokban
      „Jól van jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, többre bízlak ezután.” /Mt 25,21/
lablec
Copyright Miskolc Belvárosi Baptista Gyülekezet - 2024.

3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 46/A
adószám: 19292191-1-05
E-mail:
lablec